09/12/2016

CLC_Danh sách môn mở bằng Tiếng Anh.

06/10/2016

CLC_Chương trình đào tạo.

Đây là bản chương trình đào tạo chính thức.
15/01/2016

CLC_Thời khóa biểu thực hành, BT HK2-1516

31/12/2015

CLC_Thời khóa biểu HK2-1516