Giảng viên ngoài nước

 1. GS. Patrick Bellot (TELECOM ParisTech, Pháp)
 2. GS. Marc Bui (Directeur d’Etudes cumulant at Ecole Pratique des Hautes Etudes, Sorbonne, Paris)
 3. GS. Thang Nguyen (California State University, Long Beach, Hoa Kỳ)
 4. GS. Marco Cuturi (Princeton University, Hoa Kỳ)
 5. GS. Pham-Hi Duc (ECE Graduate School, Pháp)
 6. GS. Ralf-Detlef Kutsche (Berlin Technical University, Đức)
 7. GS. Laurent EL Ghaoui (UC Berkeley, Hoa Kỳ)
 8. GS. Cynthia Brown (Portland State University, Hoa Kỳ)
 9. GS. Dương Nguyên Vũ (EUROCONTROL, Pháp)
 10. PGS.TS GLUCK Olivier (Claude Bernard Lyon 1 University, Pháp)
 11. PGS.TS RICO Fabien (Claude Bernard Lyon 1 University, Pháp)
 12. PGS.TS BRANDEL Synvain (Claude Bernard Lyon 1 University, Pháp)
 13. GS.TS ROGER Chapuis (Claude Bernard Lyon 1 University, Pháp)
 14. PGS.TS DUCHATEAU Fabien (Claude Bernard Lyon 1 University, Pháp)
 15. PGS.TS GAVIN Gerard (Claude Bernard Lyon 1 University, Pháp)
 16. GS.TS JEANDAUBIAS Stephanie (Claude Bernard Lyon 1 University, Pháp)
 17. PGS.TS BRANDEL Synvain (Claude Bernard Lyon 1 University, Pháp)
 18. PGS.TS GLUCK Olivier (Claude Bernard Lyon 1 University, Pháp)

Giảng viên trong nước

 1. GS.TS. Nguyễn Hữu Anh (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM)
 2. PGS.TS. Đồng Thị Bích Thủy (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM)
 3. PGS.TS. Đinh Điền (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM)
 4. PGS.TS. Cao Hoàng Trụ (Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM)
 5. PGS.TS. Nguyễn Hữu Phương (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM)
 6. PGS.TS. Trần Đan Thư (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM)
 7. PGS.TS. Trần Minh Triết (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM)
 8. TS. Đinh Bá Tiến (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM)
 9. TS. Nguyễn Tuấn Nam (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM)
 10. TS. Nguyễn Văn Định (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM)
 11. TS. Nguyễn Văn Minh Mẫn (Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM)
 12. TS. Huỳnh Quang Vũ (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM)
 13. TS. Thái Hữu Tuấn (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM)
 14. TS. Hồ Bảo Quốc (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM)
 15. TS. Nguyễn Văn Bảng (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM)
 16. TS. Bùi Trọng Tú (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM)
 17. TS. Đặng Quốc Dũng (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM)
 18. TS. Đặng Văn Tỏ (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM)
 19. TS. Lê Thanh Sinh (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM)
 20. TS. Ngô Quang Định (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM)
 21. TS. Trần Hạnh Nhi (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM)
 22. TS. Trần Nam Dũng (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM)
 23. TS. Trần Thái Sơn (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM)
 24. TS. Vũ Hải Quân (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM)
 25. TS. Nguyễn Hải Quân (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM)
 26. TS. Nguyễn Thị Minh Tuyền (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM)
 27. Th.S Lâm Quang Vũ (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM)