Sinh viên chương trình Đề án xem thông báo phúc khảo HK3/2021-2022 và sử dụng mẫu đơn trong file đính kèm.

  1. Sinh viên nộp đơn phúc khảo qua link sau: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeI-trKwoenwg1H2pe_bKQPszN-Wbg2k9jZ2WK9svfrzq2QWA/viewform đúng thời gian quy định trong thông báo (26 & 27/09/2022) với cấu trúc file: MSSV_HK3_2122_Đon phuc khao
  2. Sau hạn nộp đơn phúc khảo từ 1-2 ngày, BPGV sẽ gửi email xác nhận việc đã nhận được đơn phúc khảo của sinh viên.
  3. Sau thời gian phúc khảo, mọi khiếu nại sẽ không được giải quyết.

Lưu ý: Trong đơn phúc khảo BẮT BUỘC phải có chữ ký của sinh viên.

14/09/2022

[CTĐA] – Thông báo phúc khảo HK3/2021-2022

Sinh viên chương trình Đề án xem thông báo phúc khảo HK3/2021-2022 và sử dụng mẫu đơn trong file đính kèm. Sinh viên nộp đơn phúc […]
29/08/2022

CTĐA_Kế hoạch năm học 2022-2023

Sinh viên chương trình Đề án xem Kế hoạch năm học trong file đính kèm.
11/08/2022

[CTĐA] Thứ tự bảo vệ, thời gian bảo vệ, GVPB các hội đồng bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp/Thực tập tốt nghiệp/Thực tập dự án tốt nghiệp K2018 (bảo vệ tháng 8/2022)

THÔNG BÁO   (Thứ tự bảo vệ, thời gian bảo vệ, GVPB các hội đồng bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp/Thực tập tốt nghiệp/Thực tập dự […]
10/08/2022

CTĐA_Quy trình nộp đơn đăng ký thực hiện Khóa luận tốt nghiệp/ Thực tập tốt nghiệp/ Thực tập dự án tốt nghiệp Khóa 2018 – Đợt 2

THÔNG BÁO Quy trình nộp đơn đăng ký thực hiện Khóa luận tốt nghiệp/ Thực tập tốt nghiệp/ Thực tập dự án tốt nghiệp Khóa 2018 […]
10/08/2022

VP_HK3/2122_Thông báo khảo sát môn học cuối kỳ

Sinh viên thực hiện khảo sát tại link: https://cs.hcmus.edu.vn/projects/fitsurvey/index.php?sid=67219&lang=vi Thời gian thực hiện khảo sát: Đến hết ngày 22/08/2022. Số lần làm khảo sát tương ứng với các […]