Hiện tại một số môn chưa có phòng, BP Giáo vụ sẽ cập nhật sau.

29/04/2016

CTVP_Thời khóa biểu học kỳ III/2015-2016

Hiện tại một số môn chưa có phòng, BP Giáo vụ sẽ cập nhật sau.
13/04/2016

CTVP_Lịch thi cuối kỳ HKII/2015-2016

Xem tập tin đính kèm
05/04/2016

CTTT_Chương trình đào tạo (update)

20/01/2016

CTTT_Các file liên quan bảo vệ KLTN

15/01/2016

CTTT_Thời khóa biểu thực hành, BT HK2-1516